Zorg en kwaliteit

zorg_en_kwaliteitMet de nodige zorg willen we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Wie het leven van Monseigneur Scheppers kent, weet dat de zorg voor alle leerlingen gebeiteld is in iedere steen op onze school. Het is onze overtuiging dat kwalitatief zorgzaam onderwijs onze leerlingen meer kansen geeft in hun leven.  Wij maken van de school een nette, veilige, aangename en leerrijke omgeving, zodat iedere leerling er zijn plaats vindt.

De klastitularis

De klastitularis is het best geplaatst om de leerlingen van de klas te begeleiden. Hij behartigt de belangen van zijn klas en bemiddelt bij eventuele problemen. De klastitularis probeert een algemeen zicht te krijgen op de prestaties van elke leerling en heeft hierbij extra aandacht voor leerlingen met leermoeilijkheden. Hij begeleidt zijn klas bij activiteiten en uitstappen. De klastitularis houdt wekelijks een open klas tijdens de middagpauze. Hierin is ruimte voor o.a. een praatje met de leerlingen, het bijwerken van gemiste leerstof of hulp bij het maken van een studieplanning. De klastitularis leidt de klassenraden, volgt de leerlingenrapporten op en begeleidt de leerlingen bij hun studiekeuze.

Vertrouwenspersoon

De leerlingen van de eerste graad krijgen de kans om een vertrouwenspersoon aan te duiden. Zo weten de leerlingen dat er altijd iemand is die tijd wil maken voor hen en hun problemen. Samen zetten we stappen naar een oplossing. Ook in de andere graden kunnen leerlingen altijd bij iemand terecht.

Leerlingcoördinator

Al onze leerlingen kunnen met hun vragen of problemen terecht bij de leerlingcoördinator. Bij specifieke problemen kan de leerlingcoördinator een leerling zelf begeleiden om te werken naar een oplossing. Verder zal de leerlingcoördinator vanuit haar deskundigheid ook de leerkrachten ondersteunen en adviseren.

Begeleidende klassenraad

De resultaten en het gedrag van de leerlingen worden besproken in de begeleidende klassenraad. Deze bestaat uit de klassenleraar, de vakleerkrachten, de coördinator en de directie. Er wordt gezocht naar een passende begeleiding bij studie- of andere problemen. Zo nodig wordt er doorverwezen naar het CLB.

CLB

De CLB-medewerkers, de leerlingcoördinatoren en de directie bespreken de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Het CLB neemt ook de opvolging van problematische afwezigheden op zich. Er wordt altijd gezocht naar een passend begeleidingstraject.

Leerstoornissen

Leerlingen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, AD(H)D … ) kunnen genieten van bepaalde stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen, zowel voor het dagelijks werk als voor de examens. Om van deze maatregelen te kunnen genieten, moeten de leerlingen wel de nodige inzet tonen. Mogelijke maatregelen worden dan vastgelegd in een begeleidingsplan dat steeds door de klassenraad geëvalueerd en bijgestuurd kan worden. In september worden de ouders van deze leerlingen uitgenodigd om de maatregelen met hen te bespreken. In februari volgt een evaluatievergadering waar deze begeleidingsmaatregelen zo nodig bijgestuurd kunnen worden. Mochten er buiten deze geplande overlegmomenten vragen of zorgen opduiken, dan kunnen zowel de ouders als de school het initiatief nemen voor een gesprek hierover.

Leren leren

In het eerste jaar voorzien wij voor alle leerlingen Eerste Hulp Bij Leren, kortweg EHBL, in het vak SKILLS (Sociale vaardigheden, Klas en Ik, Leren Leren, Samen. Begin september wordt al gestart met de planning van de werktijd, het lezen van de schoolagenda, het maken van de boekentas… In oktober volgt dan een kennismaking met de OVUR-leerstrategie, met tips om de leerstof te leren verwerken en schema’s te maken. Dit doen we met de leerstof van de verschillende vakken waarmee de leerlingen op dat moment bezig zijn. In november krijgen de leerlingen hun examenrooster en werken we rond de examenplanning.

In het tweede jaar kunnen leerlingen kiezen voor het oriënterend project Focus, een project dat acht weken duurt. Gedurende twee wekelijkse lestijden wordt met de leerlingen gewerkt rond studiemethode en studieplanning.

Huiswerkklas

In de huiswerkklas worden leerlingen begeleid bij het studeren en het maken van huiswerk. De leerlingen worden gestimuleerd om zich de OVUR-strategie eigen te maken zodat ze op termijn het stappenplan zelfstandig kunnen toepassen. De huiswerkklas heeft plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 16.15 uur tot 17 uur.

9,427