Zorg en kwaliteit

zorg_en_kwaliteitMet de nodige zorg willen we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Wie het leven van Monseigneur Scheppers kent, weet dat de zorg voor alle leerlingen gebeiteld is in iedere steen op onze school. Het is onze overtuiging dat kwalitatief zorgzaam onderwijs onze leerlingen meer kansen geeft in hun leven.  Wij maken van de school een nette, veilige, aangename en leerrijke omgeving, zodat iedere leerling er zijn plaats vindt.

De klassenleraar

De klassenleraar is het best geplaatst om de leerlingen van de klas te begeleiden. Hij behartigt de belangen van zijn klas en bemiddelt bij eventuele problemen. De klassenleraar probeert een algemeen zicht te krijgen op de prestaties van elke leerling en heeft hierbij extra aandacht voor leerlingen met leermoeilijkheden. Hij begeleidt zijn klas bij activiteiten en uitstappen. De klassenleraar maakt een regeling om de notities bij te houden voor afwezige leerlingen, staat in voor de administratie van zijn klas: agenda’s, rapporten… Hij leidt de klassenraden en begeleidt de leerlingen bij hun studiekeuze.

Vertrouwenspersoon

De leerlingen van de eerste graad krijgen de kans om een vertrouwenspersoon aan te duiden. Zo weten de leerlingen dat er altijd iemand is die tijd wil maken voor hen en hun problemen. Samen zetten we stappen naar een oplossing. Ook in de andere graden kunnen leerlingen altijd bij iemand terecht.

Leerlingcoördinator

Al onze leerlingen kunnen met hun vragen of problemen terecht bij de leerlingcoördinator. Bij specifieke problemen kan de leerlingcoördinator een leerling zelf begeleiden om te werken naar een oplossing. Verder zal de leerlingcoördinator vanuit haar deskundigheid ook de leerkrachten ondersteunen en adviseren.

Begeleidende klassenraad

De resultaten en het gedrag van de leerlingen worden besproken in de begeleidende klassenraad. Deze bestaat uit de klassenleraar, de vakleerkrachten, de coördinator en de directie. Er wordt gezocht naar een passende begeleiding bij studie- of andere problemen. Zo nodig wordt er doorverwezen naar de cel leerlingenbegeleiding.

Cel leerlingenbegeleiding

De CLB-medewerkers, de coördinatoren en de directie bespreken maandelijks tijdens de vergadering van de cel leerlingenbegeleiding de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Er wordt gezocht naar een passend begeleidingstraject. De cel neemt de opvolging van de begeleidende klassenraden en van de problematische afwezigheden op zich.

Leerstoornissen

Leerlingen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, AD(H)D … ) kunnen genieten van bepaalde stimulerende, compenserende en dispenserende maatregelen, zowel voor dagelijks werk als voor de examens. De leerlingen in kwestie moeten een onderzoeksverslag en/of -attest van het CLB of een andere bevoegde instelling voorleggen en de nodige inzet tonen. Mogelijke maatregelen worden dan vastgelegd in een begeleidingsplan dat steeds door de klassenraad geëvalueerd en bijgestuurd kan worden. In september worden de ouders van deze leerlingen uitgenodigd om de maatregelen met hen te bespreken. In februari volgt een evaluatievergadering waar deze begeleidingsmaatregelen zo nodig bijgestuurd kunnen worden. Mochten er buiten deze geplande overlegmomenten vragen of zorgen opduiken, dan kunnen zowel de ouders als de school het initiatief nemen voor een gesprek hierover.

Leren leren

Leerlingen die er – ondanks hun inspanningen – niet in slagen om de aangeboden leerstof onder de knie te krijgen, kunnen in onze school een cursus “leren leren” volgen. De cursus omvat 6 lessen van 1,5 uur en heeft plaats op woensdagnamiddag. Inschrijven voor zo’n cursus gebeurt op vraag van de klassenraad en/of de ouders en na overleg met de coördinatoren.

Huiswerkklas

In de huiswerkklas worden leerlingen begeleid bij het studeren en het maken van huiswerk. Zo willen we kansen geven aan leerlingen die door omstandigheden thuis geen of onvoldoende steun krijgen bij het huiswerk en die zelf over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelfstandig aan de slag te gaan. De huiswerkklas heeft plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 16.15 uur tot 18 uur.

4,039